Oljetankar

VI ÄR AKREDITERADE FÖR INSTALLATIONS KONTROLL,  och ÅTERKOMMANDE KONTROLL av ELDNINGSOLJA OCH DIESELTANKAR 1-50M3

Tillvägagångssätt:

Stens Recycling Trollhättan Administrerar och tar emot beställningar

Telefonnummer Stena: 010-4455009

Efter kundens beställning där tidpunkt för arbetet bestäms, utfärdas arbetsorder. Arbetet inleds med att användbar olja sugs upp och lagras på bil. Därefter rengörs tanken, provtrycks, besiktigas och kontrollmäts. Rengöringsavfall sugs upp i bilens andra tank. Efter kontroll av märkning och ev. kompletteringar av skyltar, återfylls den användbara oljan i tanken. Protokoll över utförd besiktning upprättas och avrapportering sker till Stena Recycling. Oljerester körs till Stena recycling för destruktion.

Intyg utfärdas och tillsänds kunden.

Vid anmärkning eller underkännande av anläggningen lämnas kunden rekommendationer om lämpliga åtgärder.

 

SWEDAC Ackreditering

Ackred. nr 2293
Kontroll
ISO/IEC 17020 (C)

Vänersborgs tank- & miljö AB

Organisationsnummer 556580-4142

är ackrediterat som kontrollorgan för uppgifter enligt bilaga 2. Tillämpliga bestämmelser för ackrediteringen framgår av bilaga 1./is accredited as an inspection body for the scope specified in appendix 2. The applicable terms of the accreditation are specified in appendix 1.
Kontrollorganet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17020:2012. Ackrediteringen innebär att kontrollorganet har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens inom de områden som definieras i bilaga 2 och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda krav. Det ackrediterade kontrollorganet ansvarar för resultatet av utförda kontroller och bedömningar samt, i förekommande fall, för val av och tillämpning av arbetsmetoder inom ramen för den meddelade ackrediteringen./This inspection body is accredited in accordance with the International Standard ISO/IEC 17020:2012. This accreditation demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of an inspection body quality management system. The accredited inspection body is responsible for the results of performed inspections and submitted judgements as well as, where applicable, for the selection and application of work methods within the scope of the granted accreditation.
Ackrediteringen gäller tills vidare. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) genomför regelbundet tillsyn, och vart fjärde år en förnyad bedömning, för att bekräfta att tillämpliga bestämmelser för ackrediteringen, enligt bilaga 1 uppfylls./The accreditation is valid until further notice. The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (Swedac) regularly carries out surveillance, and a full reassessment every fourth year, in order to verify that the applicable terms of accreditation, see appendix 1 are continually fulfilled.
Detta ackrediteringscertifikat utfärdades 2016-08-25 av/This accreditation certificate was issued 2016-08-25 by
Tomas Holm,

Enhetschef enheten för fordon och kontroll/Manager of the Vehicle and inspection division
Beslutet om ackreditering utfärdades med stöd av artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll m.m. och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan ansvarigt för bedömning av kompetensen hos certifieringsorgan, kontrollorgan, laboratorier och miljökontrollanter som ansöker om ackreditering. Den här ackrediteringen har utfärdats under EA:s MLA-avtal och kan därmed betraktas som likvärdig andra ackrediteringar under EA:s MLA-avtal med samma ackrediteringsomfattning. /Accreditation was granted in accordance with Article 5 (1) or Regulation (EC) No 765/2008 regarding accreditation and market surveillance etc. and the Act (SFS 2011:791) concerning Accreditation and Conformity Assessment. Swedac is the national accreditation body responsible for the assessment of the competence of certification bodies, inspection bodies, laboratories and environmental verifier applying for accreditation. This accreditation has been issued under the EA MLA and is therefore recognised as equivalent to other accreditations issued under the EA MLA within the same accreditation scope.