ADR - Farligt gods

ADR bil Combi
Vi fraktar och hanterar gods som klassats som farligt avfall eller ADR, både i fast och flytande form. Runt denna typ av hantering finns ett omfattande regelverk. Därför krävs ett antal tillstånd samt manualer för hanteringen.


Säkerhetskraven är mycket höga och vi kan glädjande nog visa att vi uppfyller alla ställda krav:

  • Alla aktuella fordon är klassade för respektive avfalls-, ADR-slag.
  • Alla förare har behörighet.
  • Alla myndighetskrav är uppfyllda.
  • Rutiner för dokumentation finns.
  • Säkerhetsrådgivare finns.